BIP

REGULAMIN MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 13

Myślą przewodnią pracowników przedszkola jest: dobro dziecka, jego zdrowie, bezpieczeństwo i wychowanie. Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscyplinę, oraz stosować się do poleceń służbowych dyrektora przedszkola.

Pracownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Przestrzegania ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystania go w sposób jak najbardziej
 2. Systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 3. Dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy.4. Przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz przepisów bhp i p.poż.
 4. Do noszenia przepisowych strojów na placówce i pozostawiania swoich wierzchnich ubrań w szatni.
 5. Przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.
 6. Dbania o sprzęt i inwentarz przedszkola, oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 8. Wszyscy pracownicy odpowiadają za stan higieniczny, sanitarny i estetyczny placówki.
 9. Poddawania się okresowym badaniom lekarskim.
 10. Niezwłocznie powiadamiać dyrektora przedszkola o wypadkach w pracy, oraz zagrożeniach zdrowia lub życia ludzkiego.
 11. Zawiadamiania o przyczynie nieobecności w pracy osobiście lub telefonicznie w pierwszym dniu nieobecności. Zwolnienie winno być dostarczone do 48 godzin.
 12. Wszyscy pracownicy przedszkola podlegają kontroli zapowiedzianej lub niezapowiedzianej.
 13. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń dyrektora regulujących ład i porządek.

Relumain organizacyjny - pobierz

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2006-01-06 01:03:02 Ostatnia aktualizacja: 2006-01-27 18:48:03
Data publikacji: 2006-01-06 01:03:02 Artykul byl czytany: 9 razy